Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ

İPAKET TUR SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme düzenlenmeden önce tüketiciye sözlü bilgilendirme yapılmış, ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından okunduktan sonra iş bu sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İş bu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme düzenlenmeden önce tüketiciye sözlü bilgilendirme yapılmış, ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından okunduktan sonra iş bu sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
1)TARAFLAR
1.1. Paket Tur Düzenleyicisi (Bundan sonra Acente olarak anılacaktır.)
Acente : Kaşif Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (TÜRSAB A-13579 )
Adres : Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Cad. Dr. Dilemre İş Merkezi No:80 İç Kapı No:4 Kadıköy İstanbul
İletişim Bilgileri :02167069343
1.2.Tüketici/Katılımcı
Tüketici :
TC. Kimlik No :
Adres :
İletişim Bilgileri :
Katılımcı 1 :
TC. Kimlik No :
Adres :
İletişim Bilgileri :
1.2.1.İş bu sözleşme hükümleri, gerçek ve tüzelkişi tüketici ve lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından da geçerlidir.
Tüketici bu sözleşmede, madde 1.2. de belirtilen tüm katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden tüm katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.
1.2.2.Tüketici, kendisinin ve 1.2. de belirtilen katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vb) acente sorumlu değildir.
1.2.3. Tüketici 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
1.2.4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan katılımcı veya katılımcılar, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicinin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan katılımcılar, sözleşmeyi imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Broşür, İnternet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı katılımcıların turu iptal veya erteleme hakkı yoktur.
1.2.5.Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran tüketici olması durumunda bile gruba mensup tüm katılımcılardan her biri bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ekte yer alan gezi programındaki koşulları ve acentenin talep edeceği belge ile bilgileri yerine getirip acenteye istenen sürede ve zamanında ibraz etmekle yükümlüdürler.
 Sözleşmede tüketici, katılımcı ve acente olarak belirtilen taraflar aşağıdaki hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
2)KONU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu; Katılımcının, Acente ’ye ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
2.2. Acente ile Katılımcı arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, acente sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu her iki tarafça kabul edilmiş ve sözleşmeye özgülenmiş Tur Programının (Broşür) toplam bedeli ile belirtilen hizmetleri sağlamayı, katılımcı ise işbu sözleşmede ve eki olan programda yazılı olarak belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
2.3.İşbu sözleşmenin kurulmasından önce Katılımcı ‘ya ön bilgilendirme amaçlı “Tur Programı” verilmiştir. Tur Programında yer alan bilgiler sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtilmek ve Katılımcı ’ya bildirilmek şartıyla, sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.
Paket Tur'un içeriğine dair tüm bilgiler (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergâh, paket tura uygun vize, pasaport, yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih, turun fiyatı) sözleşme ile birlikte teslim edilen tur programında yer almaktadır.
2.4. Acente, işbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm Katılımcılara 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortalarını yapmakla yükümlüdür. İşbu sigorta poliçe üzerindeki tarih ve saat ile başlar; turun tamamlanma tarih ve saati ile sona erer.
3)ÖDEMELER VE REZERVASYON KOŞULLARI
Sözlü veya yazılı olarak teyidi alınan bir başvuru, Tur Programında belirtilen ön ödemenin zamanında acente tarafından belirtilen bankaya veya bildirilen şekilde nakden veya kredi kartıyla acentenin kendisine ödemenin yapılması halinde ve sözleşmenin katılımcı tarafından yazılı veya elektronik ortamda imzalanması, onaylanması veya kabulü ile kesinlik kazanır ve tüm şartları ile yürürlüğe girer.
Tur bedelinin %50’sinin kayıt anında, kalan bakiyenin gezinin başlamasına 45 gün kala ödenmesi gerekmektedir. Farklı ödeme koşulları olan turlar için ikinci ödeme ve bakiye ödemesi ya da kredi kartlı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi için ayrı ayrı tur programında belirtilir.
Acente, ödemenin bildirilen şekilde ve tarihte yapılmaması halinde başvuruyu koşulsuz olarak ve herhangi bir neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda acentenin yazılı veya sözlü geri bildirim veya beyanda bulunma ön koşulu yoktur.
Acenteden teyit alınmadan bir gezi için bankaya ön ödeme veya avans ödemesi yapılamaz. Böylesi hatalı ve teyit olunmayan havalenin iadesi ile ilgili tüm masraf ve giderler katılımcıya veya gönderenine aittir.
Katıldığı turda tek başına seyahat edecek olan katılımcı, tur ücretine ilaveten tek kişilik oda farkını ödemek zorundadır. Ancak arzu ettikleri takdirde tura katılan 2. Bir tek kişi olması durumunda 2 katılımcı kendi istek ve onayları doğrultusunda aynı odada kalabilirler. Aynı odayı paylaşan iki katılımcı arasında ve tur esnasında doğabilecek ihtilaftan acentemiz sorumlu olmayacaktır.
Ödemeler konusunda, tur tarihinden 45 gün öncesi yapılması gereken ödeme, katılımcıya sadece 5 günlük temerrüde düşme imkanı tanıyarak ve bu süreye tekabül eden temerrüt faizi hesaplanarak tahsil edilir.
Yurt dışı paket turlarda tur fiyatları satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı günkü Merkez Bankası kuru esas alınarak belirlenir.
4)FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ
Acente kural olarak sözleşme bedelini değiştiremez. Ancak;
- Yakıt giderlerindeki olağandışı değişiklikler,
-Liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler
-Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişiklikler olması durumunda fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde acente fiyat değişikliği yapabilir.
5) SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK
Acente paket turun başlamasından önce, Katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Katılımcı ‘ya derhal bildirir. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Acenteye bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklarından birisini kullanabilir. Bunlar;
- Acente veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
-Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma
-Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarıdır.
Katılımcının bu madde kapsamında ki sözleşmeden dönme seçimlik hakkını kullanması halinde; Acente sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder.
6)PAKET TURUN İPTALİ KOŞULLARI
6.1. Sözleşmenin Tur Düzenleyicisi Tarafından İptali
Acentenin, Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı, paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Katılımcı, bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir.
6.2.Sözleşmenin Katılımcı Tarafından İptali
Katılımcı tarafından paket turun başlamasından önce turun iptal edilmesini istemeleri halinde; Acente aşağıda belirtilen kesinti oranlarının yanında, ayrıca Katılımcı adına yapmış olduğu ve iadesi mümkün olmayan masrafları düşülmesinden sonra geriye kalan ücretin;
 -Turun başlamasına 0-14 gün kalmışsa almış olduğu ücretin %100’nü keser;
-Turun başlamasına 15-30 gün kalmışsa almış olduğun ücretin %50’sini keser;
Şayet turun başlamasına 30 gün ve daha fazla bir süre varsa; alınmış olan uçak – tren, gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Yine iptallerden dolayı alınmış olan uçak – tren, gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların uyguladıkları ceza Katılımcıya yansıtılır.
Katılımcı tarafından yapılan iptalde; Acenteye, sözleşmeden dönme bildiriminin ulaştığı tarihten itibaren, Katılımcının ödemiş olduğu bedelden yukarıdaki şartlara uygun şekilde kesinti yapılmak kaydıyla en geç on dört gün içerisinde Katılımcıya kalan bedel iade eder.
Ödemelerin, katılımcı tarafından kredi kartı ile yapılması halinde Bankaların almış olduğu kredi kartı komisyonu kesilerek iade edilir. Katılımcının kendi isteği ile uçaklarda upgrade yaptırmasından veya mil kullanmasından doğacak zararlardan acente sorumlu değildir.
Katılımcı veya acente, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde geri iade edilecek tutar, acenteye ödenen para birimi üzerinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından acente sorumlu olamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, yine aynı kredi kartına yapılacaktır.
7) ACENTENİN HATASINDAN DOĞAN SORUNLAR
Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği Acenteye derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde, Katılımcı, sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkına sahiptir. Acentenin paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, Acente paket turun devam etmesi için Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar veya Katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda Acentenin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Katılımcı ‘ya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak Acente o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için; Katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, Acente veya aracısı Katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
8) KATILIMCININ HATALARINDAN VEYA MAZERETİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR
Zamanında yapılmayan ödemelerden acenteye zamanında ulaştırılmayan veya noksan ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda acentenin katılımcının gezisini iptal hakkı vardır. Katılımcının ödemelerde temerrüdü veya acentenin talep ettiği belgeleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle katılımcının rezervasyonun iptali hallerinde söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki fesih başlıklı madde hükümleri tatbik edilir.
Katılımcının nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı vb. noksanlığı, ebeveynden gelen geçersiz pasaporta sahip olması, çocukları için yurt dışı çıkış muvafakatnamesi olmaması, uçaklarda seyahat edemez raporuna sahip olunması, pasaportunda yeterli boş sayfa veya yeterli süre olmaması ve vize alınamaması gibi sebeplerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya idari merciler, kolluk kuvvetleri tarafından yurt dışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması gezi sırasında tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda katılımcı, acenteden herhangi bir geri ödeme, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.
Katılımcı, bu sözleşmede beyan ettiği isim veya soy isimlerin (Pasaportta yazılış biçimiyle) bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Acente, pasaport, vize, gümrük işlemleri veya bilet işlemlerinde katılımcı tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, acentenin bu bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. Katılımcı tarafından acenteye sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlarından acente sorumlu tutulamaz. Katılımcının bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı olamaz.
Katılımcılar gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak, tren, gemi, otobüs veya özel araç), trafik sıkışıklığından doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumları kendi sorumluluğunda olup, bu konulardan Acenteyi sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Katılımcıların, Acente tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz, gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilemez.
Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, Acentenin daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.
 Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Katılımcıların herhangi bir sebeple tur için tahsis edilen ulaşım aracından faydalanmak istememesi ve otelde konaklamak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı tur güzergahından veya otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.
 Katılımcı kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan Acenteyi sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder. Tüketici/Katılımcı; kayıt yaptıracağı turun kendi sağlık koşullarına uygunluğunu değerlendirmekten sorumludur.
Acentenin tur ve gezi programı esnasında meydana gelebilecek ve acenteye atfı kabil bir kusur yüklenemeyecek, acentenin kontrolü dışında kişi veya mala gelebilecek zarar ve ziyanda ve burkulma, kırılma gibi herhangi yaralanmalarda acentenin hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder. Acente, bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecek ancak bu tür taleplerde muhatap, ilgili sigorta şirketi olacaktır.
Katılımcı, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa şikayet konusu ile ilgili olarak tazminat ve geri ödeme ile ilgili hak talebinden feragat etmiş sayılır.
9)MÜCBİR SEBEP VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
Doğal Afetler ( deprem, sel, yangın, heyelan vb. ) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, genel grev, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb.), halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması vb.), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina, dünya genelinde veya seyahat edilen ülkede bir hastalık, vb...), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi vb.) gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, (demiryolu), deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak, Acentenin kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Acente sorumlu olmayacağı gibi, Acente bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Acente ’ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.
Acente ile ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi, helikopter, balon, 4x4 jeep vb.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarında, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek olumsuzluğun sonuçlarından Acente sorumlu tutulamaz ve Acenteye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinden meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle Acente sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir.
Acente havayolu ile Katılımcı arasında aracı konumunda olup, 28.9.1995 tarihinde yeniden düzenlenen Varşova Konvansiyonu hükümleri ve uluslararası havacılık kurallarına tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir.
Acente sözleşmenin ifası süresinde; sözleşmeye aykırılığın Katılımcının kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, Acentenin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından (20) yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda Acente veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, Katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
Acente, doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi ve tur güzergâhını değiştirebileceği gibi turda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Acente buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir sebepler” haklarını da saklı tutar.
Acente, katılımcıya önceden haber vererek ve aynı standartlara bağlı kalmak koşuluyla havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkına sahip olup, bu gibi durumlarda katılımcının iptal ve/veya iade isteme hakkının bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir.
10) SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az (30) otuz gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Ancak Devir işleminde satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır varsa cezalar yolcuya yansıtılır.
Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, Acenteye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir alan katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda Acentenin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Satış sözleşmesinde imzası olmasa bile devir alan, halefiyet kuralı gereği işbu satış sözleşmesinden sorumlu olur. Devir alan şahsın kendisinden kaynaklanan sebeplerle geziye çıkamaması halinde veya herhangi bir sebeple katılamaması halinde iade talep hakkı yoktur.
 Devreden ve devralan, Acenteye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir.
11) SEYAHAT SİGORTASI
Geziye katılım bedelinin ilk ödemesi alındıktan sonra sigorta poliçesi oluşturulup, Katılımcıya ibraz edilir.
Satışın kesinlik kazanması, yani satış sözleşmesinin taraflarca onaylanmasından ve ilk ödeme alınmasından sonra, Acente, gezi boyunca poliçe limitleri dahilinde sağlık teminatını içeren “Seyahat Sağlık Sigortası’’nı yaptırır ve poliçenin tüm koşullarını gezi öncesi bildirir. Katılımcı, acentenin sağladığı bu “Seyahat Sağlık Sigortası’’nı yaptırmak isteyip istemediğini kayıt veya tur sözleşmesini imzalaması sırasında acenteye bildirmek zorundadır.
Acentenin sunduğu “Seyahat Sağlık Sigortası’’nın koşullarını ve ücretini kabul etmemesi halinde Katılımcı, başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahiptir. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.
12) PAKET TUR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELER
12.1.Paket tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle Acenteden hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen Katılımcılar güzergâh üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır.
 12.2. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Katılımcılara aittir. Katılımcı, geziye bir valiz ve bir el çantası getirebilir. Ancak valizi 20 Kg ağırlığı (Bazı uçuşlarda 15 Kg, programda belirtilecektir) aşamaz. Katılımcı her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur. Katılımcının fazla bagaj tutarını ilgili havayolu şirketine ödememesinden kaynaklanacak tüm zarar ve ziyandan katılımcı tek başına ve tamamen sorumludur. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından Acente sorumlu tutulamaz.
 12.3.Vize İle İlgili Bilgilendirme:
Acentenin, Katılımcıların pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bu konuda Katılımcıların beyanı esas alınır. Acente tarafından vize takip hizmeti almayan, vizesi olduğunu ve/veya yeşil pasaport sahibi olduğunu veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize-pasaport koşullarına uygunluğunu kontrol etmeleri münhasıran kendi sorumluluğundadır. Acenteden vize almayan, vizesini kendisi alacağını belirten, vizesiz bir ülkeye tur satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri vb. pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından Acente sorumlu tutulamaz. Bu durumda ki Katılımcılar eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun, yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun, giriş çıkış sayılarının adedinin (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü kendileri sağlamalıdır.
Acente aracılığıyla ile konsolosluklara vize başvurusu yapıldığında katılımcı acentenin sadece aracı bir kurum olduğunu kabul eder. Vizenin katılımcıya verilmemesi durumunda acentenin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını da katılımcı kabul eder. Vizenin reddi dolayısıyla işbu sözleşmeden doğabilecek maddi zararlardan acente sorumlu tutulamaz.
Katılımcı Konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuru yapmak üzere evraklarıyla beraber Konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen Katılımcıya vize verilmemesi nedeniyle Katılımcı Acenteden herhangi bir talepte bulunamaz, tur bedelinin tamamı Katılımcıdan tahsil edilir.
Katılımcılar, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili Konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi Konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse Acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.
Acente ve Katılımcılar tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun Konsoloslukça reddi durumunda, Acente, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.
Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen Katılımcılara herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Acente sorumlu olmayacaktır.
Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten Katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk Katılımcılara aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
13)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Acente kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak, toplanmakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Katılımcılara sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.
Acente kendi firmasından hizmet satın alan katılımcı ve/veya katılımcılarının paylaşacağı e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailin, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na” uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Katılımcılar imzalamış olduğu bu sözleşmeyle Acentenin kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.
 Katılımcılar kendi kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. Acente, Katılımcılarına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden Acentenin Kurumsal elektronik iletişim adresi olan “[email protected]” mail adresine veya isteyeceği herhangi bir yolla Acenteye bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailin, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.
14) MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ
Katılımcı ve Acente arasında imzalanan iş bu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda, bu sözleşme ve ekinde yer alan belgeler ile Acentenin bilgi işlem “Kayıt ve Çıktıları” ile diğer kayıt ve belgelerinin münhasıran yazılı delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i ya da dava halinde Acentenin bilgi işlem “Kayıt ve Çıktılarına” karşı delil göstermeyeceğini, Acentenin “Kayıt ve Çıktılarını” kabul edeceğini ve bunlara karşı delil gösterme hakkından feragat ettiğini peşinen kabul eder. Bu madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287.ci maddesinde belirtilen münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olup, Acentenin bu sözleşmede belirtilenler dışında başkaca delil kabul edilmez.
15) İMZA VE BAĞLAYICILIK
İş bu, 12 punto olarak düzenlenen ve toplam 11 sayfadan ve 15 maddeden oluşan sözleşmeyi, son halini okuyarak kabul edip onayladım. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (paket tur sözleşmesi ile birlikte Tur Programı ve Tur Katılım Formu) ilgili sigorta poliçesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket Tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.İLETİŞİM

[email protected]
0216 706 93 43
0532 679 93 43

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Dr. Dilemre İş Mrk. No:80/4 (34710) Kadıköy / İstanbul
    4Floors, 10, Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.